Prema planu proračuna za 2020. godinu Ministarstvo poljoprivrede je za isplatu potpora u poljoprivredi i ribarstvu kroz EU fondove i državni proračun, osiguralo 6.243.252.065 kuna što je za 333.972.261 kuna odnosno 5,7% više u odnosu na tekuću 2019. godinu.

Potpore poljoprivrednicima u sljedećoj godini neće se smanjivati, naprotiv bit će veće nego ove godine. Proračun za Ministarstvo poljoprivrede jest manji, ali odnosi se na racionalizaciju administracije, odnosno smanjenje materijalnih troškova“ – izjavila je danas u Zagrebu ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Prema planu proračuna za 2020. godinu Ministarstvo poljoprivrede je za isplatu potpora u poljoprivredi i ribarstvu kroz EU fondove i državni proračun, osiguralo 6.243.252.065 kuna što je za 333.972.261 kuna odnosno 5,7% više u odnosu na tekuću 2019. godinu.

Tako će u 2020. godini poljoprivrednicima biti isplaćen najveći iznos potpore u okviru izravnih plaćanja od 2014. godine do sada, s tim da se 82,6% sredstava financira kroz Europski fond za jamstva u poljoprivredi, tj. 325 milijuna kuna više nego prethodne godine. Isto tako, uspjeli smo za naše poljoprivrednike osigurati i dodatnih 26 milijuna eura za 2020. godinu korištenjem mehanizma fleksibilnosti. Sukladno novom planu za izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima osigurano 3.101.459.163 kuna, što je za 79,5 milijuna kuna više nego 2019. godine.

Rasterećenje državnog proračuna postignuto je prije svega rezultatima dobre racionalizacije Ministarstva poljoprivrede i većom apsorpcijom EU sredstava za plaće i materijalne rashode koji su preneseni na pozicije Tehničke pomoći Programa ruralnog razvoja RH i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Ovim načinom planiranja troškovi u okviru Administracije u 2020. godini planirani su na razini 385.583.889 kuna što je za 43,9 milijuna kuna manje u odnosu na 2019. godinu.

Izvor: poljoprivreda.gov.hr