PITANJA I ODGOVORI – 1.1.4.

PITANJA I ODGOVORI – 2. LAG NATJEČAJ TIP OPERACIJE 2.2.1. “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO“

P: Da li su Lovačka društva prihvatljivi prijavitelji na natječaj TO 2.2.1.?

O: Sukladno točki 2.1. LAG Natječaja kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika: jedinica lokalne samouprave trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije) vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa. Sukladno točki 3.1. LAG Natječaja ulaganja u lovačke domove nisu obuhvaćena odnosno nisu prihvatljivo ulaganje u tipu operacije 2.2.1. ,,Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“.

2. P: U uputama za prijavitelje za operaciju 2.2.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” u poglavlju 3.1. pod točkom 16. stoji kako je prihvatljiv projekt “groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)”. S obzirom na to da je prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18) komunalna infrastruktura, između ostalog, definirana kao javno parkiralište, znači li to da je izgradnja parkiralište na groblju prihvatljiv projekt u sklopu ove mjere?

O: Projekt izgradnje novog ili rekonstrukcija postojećeg parkirališta kao zaseban projekt odnosno javna površina, ne spada u prihvatljive projekte u tipu operacije 7.4.1. niti u tipu operacije 2.2.1. Ako je projekt koji se prijavljuje na LAG natječaj za tip operacije 2.2.1. koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. izgradnja novog ili rekonstrukcija postojećeg groblja, unutar takvog projekta prihvatljiva je i izgradnja parkirališta za potrebe groblja.

3. P: Može li općinska tvrtka u 100%-tnom vlasništvu JLS za istu pisati projekt kojim oni planiraju konkurirati na Vaš natječaj? Da li je to prihvatljiv trošak u sklopu mjere 2.2.1.?

O: Pitanje da li općinska tvrtka u vlasništvu JLS može pisati projektnu prijavu za JLS je predmet regulativa koje se odnose na to područje. Sukladno točki 3.3. LAG Natječaja prihvatljivi su opći troškovi izravno vezani uz provedbu projekta, kao što su i usluge konzultanata. Prihvatljivi opći troškovi nastali prije podnošenja prijave projekta i tijekom provedbe ulaganja uključuju troškove stručnjaka i konzultanata vezane za pripremu dokumentacije za natječaj u iznosu do 2% od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

4. P: Vezano za natječaj 2.2.1.Ulaganje u pokretanje,poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” Prilog 1, točka 16 – vezano za lokacijsku dozvolu. Lokacijska dozvola nam nije potrebna – tko izdaje izjavu da nije potrebna lokacijska dozvola ovlašteni projektant ili ured za prostorno uređenje i graditeljstvo?

O: Ukoliko lokacijska dozvola s oznakom pravomoćnosti izdana od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za upravne poslove prostornog uređenja Prilog 1, točka 16, nije potrebna, ne zahtjeva se prilaganje navedene izjave. Kao neobaveznu dokumentaciju nositelj može samostalno izdati i priložiti navedenu izjavu.

5. P: Vezano za aktualni natječaj  2.2.1. “ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO” (sukladan TO 7.4.1. PRR RH)   zanima nas sljedeće: Prema kriteriju odabira broj 2 – Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta Korisnik može ostvariti 10 bodova po ovom kriteriju odabira ukoliko ulaganje doprinosi stvaranju jednog ili više novih radnih mjesta. Da bi korisnik ostvario 10 bodova može li to zapošljavanje biti zapošljavanje na EU projektu iz kulture na npr. 2 godine? Mora li zapošljavanje biti u Jedinici lokalne samouprave ako je ona prijavitelj? Riječ je o ulaganju u kulturni centar pa nas također zanima jeli prihvatljivo zapošljavanje u udruzi koja će djelovati u kulturnom centru?

O: U Prilogu IX Natječaja – Pojašnjenje kriterija odabira, za kriterij odabira 2. pojašnjava se da zapošljavanje odnosi na radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom ovog projekta, te je korisnik dužan opisati u Prilogu III Natječaja kako ovaj projekt (izravno/neizravno) doprinosi stvaranju novih radnih mjesta kao rezultat njegove provedbe. Nova radna mjesta odnose se na izravno zapošljavanje, neovisno o tome da li će se osobe zaposliti kod prijavitelja projekta ili kod subjekta kojem će ako je prijavitelj JLS prenijeti upravljanje i održavanje. Sukladno točki 2.4. Natječaja ako je nositelj projekta JLS upravljanje i održavanje nakon prijave projekta može prenijeti samo na trgovačko društvo koje osniva nositelj projekta, javnu ustanovu koju osniva nositelj projekta ili na javnu ustanovu koju osniva druga JLS u skladu s važećim propisima i aktima te javne ustanove ili službu/vlastiti pogon koju osniva nositelj projekta. U točki 2.4. Natječaja se navodi i da nositelji projekta moraju osigurati trajnost projekta, tijekom razdoblja od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava.

6. P: Ako jedinica lokalne samouprave na natječaj 2.2.1. prijavi prihvatljivu ukupnu vrijednost projekta ispod 100.000, 00 eura bez PDV-a , ali u kasnijoj fazi nakon provođenja javne nabave ukupna vrijednost projekta bude preko 100.000,00 eura da li je projekt i dalje prihvatljiv?

O: U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu kao i prilikom administrativne obrade koja prethodi sklapanju Ugovora o financiranju, projekti nisu prihvatljivi za financiranje ako im ukupna vrijednost prelazi najviši iznos definiran odabranom LRS LAG-a, a koji ne može biti viši od 100.000 eura u protuvrijednosti HRK prema tečaju Europske komisije. Međutim, u skladu s odobrenim petim izmjenama Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 omogućeno je financiranje projekata u Mjeri 7 za koje su već potpisani Ugovori o financiranju s Agencijom za plaćanja, ali čija je ukupna vrijednost nakon provedenih postupaka nabave viša od najviše propisane ukupne vrijednosti projekta. Za takve situacije korisnik mora dostaviti Agenciji za plaćanja jasna obrazloženja povećanja vrijednosti projekta.

7. P: vezano za Natječaj za provedbu tipa operacije 2.2.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, molimo Vas pojašnjenje prihvatljivog troška “tematskog puta i parka” i “javne zelene površine (park i slično) isključujući građevine koje se nalaze uz javnu zelenu površinu koje nisu u svrhu funkcije javnih zelenih površina”. Naime, planiramo prijaviti građenje i opremanje parka koje uključuje postavljanje staze, rasvjete i krajobrazno uređenje zelene površine. Za nijedan od planiranih radova nije potrebno ishodovati građevinsku dozvolu. S obzirom na to da je za tematski put i park potrebno tražiti procjenu utjecaja na okoliš. a za javne zelene površine (park i slično) nije, molimo Vas mišljenje treba li u našem slučaju potrebno mišljenje MZOIE ili je dovoljna izjava ovlaštenog projektanta kako navedeni radovi ne zahtijevaju isto?

O: Sukladno točki 3.1. Prihvatljivi projekti, LAG Natječaja za T.O. 2.2.1. prihvatljivo je i ulaganje u projekt ,,tematski put i park“ kao i u projekt ,,javne zelene površine (park i slično)“, kao i u kombinaciju te dvije vrste projekata u projektnoj prijavi. U Prilogu V Natječaja – Uputa MZOIE se nalaze informacije vezano uz primjenu Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš ovisno o pojedinoj vrsti projekta odnosno ulaganja te sukladno istoj prijavitelj treba ili ne ovisno o vrsti ulaganja dostaviti Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode uz prijavu. Ukoliko se radi o prihvatljivoj kombinaciji dva/više projekta odnosno vrste ulaganja u projektnoj prijavi, za svaki pojedini prihvatljivi projekt odnosno vrstu ulaganja trebate postupiti sukladno navedenom u tablici za TO 7.4.1 koja je dio Priloga V. – Uputa MZOIE.