NN 67/2018 (25.7.2018.), Pravilnik o mreži za ruralni razvoj
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1380

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O MREŽI ZA RURALNI RAZVOJ

I. OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o Mreži za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje provedba podmjere 20.2 »Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže« unutar mjere 20 »Tehnička pomoć« (u daljnjem tekstu: Mjera 20) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program).

Zakonodavstvo

Članak 2.

Ovaj Pravilnik se provodi u skladu s:

– Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006. (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 547) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L br. 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Akcijski plan Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Akcijski plan Mreže) je dokument u kojemu su opisane i navedene aktivnosti Mreže za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Mreža) za razdoblje 2014. – 2020.

2) ruralno područje obuhvaća čitavo područje Republike Hrvatske s izuzetkom područja naselja Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka, kako je definirano u Programu

3) organizacijski oblik u smislu ovog Pravilnika predstavlja grupu koju članovi Mreže odabiru kod prijave u članstvo, a koja je ponuđena u obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Mreže i navedena u članku 9. ovoga Pravilnika.

II. ZADACI, ORGANIZACIJA, AKTIVNOSTI I FINANCIRANJE MREŽE

Zadaci Mreže

Članak 4.

Mreža obavlja zadatke u svrhu ispunjenja sljedećih ciljeva:

a) povećanje sudjelovanja dionika u provedbi Programa

b) poboljšanje kvalitete provedbe Programa

c) informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu i mogućnostima sufinanciranja projekata i

d) poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

Organizacija Mreže

Članak 5.

(1) Mreža djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske.

(2) Mrežu čine:

a) upravljački odbor Mreže

b) tajništvo Mreže i

c) članovi Mreže.

Upravljački odbor Mreže

Članak 6.

(1) Upravljački odbor Mreže sastoji se od ukupno jedanaest članova, odnosno predsjednika i deset članova te njihovih zamjena.

(2) Upravljački odbor Mreže čine predstavnici Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo) te članovi Mreže koji su predstavnici javnog, gospodarskog i civilnog sektora.

(3) Upravljačko tijelo u upravljačkom odboru Mreže ima dva člana, od kojih je jedan predsjednik.

(4) Predsjednik upravljačkog odbora Mreže je osoba nadležna za provedbu funkcija Upravljačkog tijela.

(5) Članove upravljačkog odbora Mreže i njihove zamjene koji su predstavnici Upravljačkog tijela imenuje predsjednik upravljačkog odbora Mreže, a članove upravljačkog odbora Mreže i njihove zamjene koji nisu predstavnici Upravljačkog tijela potvrđuje predsjednik upravljačkog odbora Mreže nakon provedenog glasanja iz stavka 6. ovoga članka.

(6) Članove upravljačkog odbora Mreže koji nisu predstavnici Upravljačkog tijela glasanjem biraju članovi Mreže unutar pojedinog organizacijskog oblika, pri čemu se odabiru oni kandidati koji unutar pojedinog organizacijskog oblika imaju najveći broj glasova članova Mreže koji su pristupili glasanju.

(7) Glasanje iz stavka 6. ovoga članka može se provesti na sastanku članova Mreže i/ili elektroničkim putem na način koji će biti propisan u pozivu članovima za glasanje.

(8) U sastav upravljačkog odbora Mreže biraju se predstavnici onog organizacijskog oblika koji je naveden u prijavi za članstvo u Mreži te za svaki organizacijski oblik samo jedan predstavnik može biti izabran za člana upravljačkog odbora Mreže.

(9) Članovi jednog organizacijskog oblika biraju predstavnika unutar istog organizacijskog oblika koji ih predstavlja u upravljačkom odboru Mreže.

(10) U slučaju kada određeni organizacijski oblik ima samo jednog predstavnika koji je član Mreže, isti postaje član upravljačkog odbora Mreže, a ako se u članstvo Mreže prijave novi članovi za isti organizacijski oblik, provodi se postupak odabira iz stavaka 6. i 9. ovoga članka.

(11) Iznimno od stavka 8. i 9. ovoga članka, ako određeni organizacijski oblik nema niti jednog predstavnika u članstvu Mreže, svi članovi Mreže iz cjelokupnog članstva Mreže biraju predstavnika toga organizacijskog oblika koji će biti član upravljačkog odbora Mreže do trenutka dok se u Mrežu ne prijavi član koji predstavlja taj organizacijski oblik, nakon čega se postupa u skladu sa stavkom 13. ovoga članka.

(12) Mandat članova upravljačkog odbora Mreže počinje danom imenovanja/potvrde izbora članova od predsjednika upravljačkog odbora Mreže i traje do 31. prosinca 2020. godine.

(13) Izmjene izabranih članova upravljačkog odbora Mreže moguće su prije isteka mandata u slučaju kada:

a) su opravdane okolnosti utjecale na potrebu izmjene izabranog člana upravljačkog odbora Mreže (smrt, pravomoćna presuda za počinjenje kaznenih djela, na vlastiti zahtjev)

b) je najmanje 50 % članova onoga organizacijskog oblika kojeg izabrani član predstavlja u upravljačkom odboru Mreže u odnosu na ukupan broj članova onoga organizacijskog oblika kojeg izabrani član predstavlja u upravljačkom odboru Mreže (usporedivo na dan kada je upućen zahtjev), pisanim putem podnijelo zahtjev predsjedniku upravljačkog odbora Mreže za izmjenu izabranog člana upravljačkog odbora Mreže. Uz zahtjev za izmjenu izabranog člana upravljačkog odbora Mreže potrebno je dostaviti dokument/izjavu koja sadrži potpise svih članova Mreže koji su suglasni s navedenim.

(14) Upravljački odbor Mreže djeluje u skladu s Poslovnikom o radu upravljačkog odbora Mreže, koji priprema tajništvo Mreže, a usvaja upravljački odbor Mreže.

(15) Sjednica upravljačkog odbora Mreže održava se najmanje jednom tijekom svake kalendarske godine.

(16) Poslove tajništva upravljačkog odbora Mreže obavlja tajništvo Mreže.

Zadaci upravljačkog odbora Mreže

Članak 7.

Zadaci upravljačkog odbora Mreže su:

a) upravljanje radom Mreže

b) usvajanje godišnjeg provedbenog Akcijskog plana Mreže i usvajanje izvješća o provedbi istog

c) usvajanje Poslovnika o radu upravljačkog odbora Mreže

d) predlaganje aktivnosti Upravljačkom tijelu u svrhu unapređenja provedbe Programa i

e) širenje informacija i obavijesti o mjerama Programa.

Tajništvo Mreže

Članak 8.

(1) Tajništvo Mreže djeluje u Upravljačkom tijelu.

(2) Zadaci tajništva Mreže su:

a) vođenje evidencije o članstvu u Mreži

b) potpora radu upravljačkog odbora Mreže putem operativne provedbe Akcijskog plana Mreže

c) komunikacija s članovima Mreže

d) uspostava i održavanje mrežne stranice Mreže

e) priprema Akcijskog plana Mreže i godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže

f) priprema izvješća o provedbi Akcijskog plana Mreže i godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže i

g) komunikacija s Europskom mrežom za ruralni razvoj i nacionalnim ruralnim mrežama iz drugih država.

Članovi Mreže

Članak 9.

(1) Članovi Mreže mogu biti:

a) tijela državne uprave

b) stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju te njihove ustrojstvene jedinice

c) jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave

d) regionalne i lokalne razvojne agencije

e) poljoprivredna gospodarstva

f) obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja te njihove ustrojstvene jedinice

g) udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj

h) lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) i

i) ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj.

(2) Članstvo u Mreži je dobrovoljno, a počinje danom zaprimanja ispunjenog i potpisanog obrasca iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Prijave za članstvo u Mreži podnose se elektroničkim putem na obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Mreže (www.mrr.hr).

(4) Popis članova Mreže se redovno ažurira, a vodi se u elektroničkom obliku i javno je dostupan na mrežnoj stranici Mreže (www.mrr.hr).

(5) Članovi Mreže obvezni su ažurirati podatke, a elektroničkim putem javiti svaku promjenu podataka iz prijave za članstvo.

(6) Članstvo u Mreži prestaje:

a) na dan zaprimanja zahtjeva za brisanje iz članstva Mreže elektroničkim putem

b) prestankom djelovanja/rada, odnosno postojanja člana Mreže.

(7) Sastanak članova Mreže održava se najmanje jednom tijekom svake kalendarske godine.

Tematske radne grupe

Članak 10.

(1) Tematske radne grupe organiziraju se u okviru Mreže na temelju zajedničkog interesa dionika, a u vezi provedbe pojedinih mjera, podmjera i tipova operacija iz Programa.

(2) Cilj rada tematske radne grupe je priprema prijedloga upravljačkom odboru Mreže u vezi poboljšanja provedbe Programa za temu za koju su osnovane.

(3) Članovi tematske radne grupe, mogu biti fizičke i pravne osobe koje su članovi Mreže te fizičke i pravne osobe koje nisu članovi Mreže.

(4) Za potrebe pripreme prijedloga upravljačkom odboru Mreže i Upravljačkom tijelu u vezi s provedbom mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« (u daljnjem tekstu: Mjera 19), osnovat će se tematska radna grupa za LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice).

(5) Članovi tematske radne grupe za LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) mogu biti isključivo LAG-ovi.

(6) Osnivanje tematske radne grupe, izuzev tematske radne grupe iz stavka 4. ovoga članka, može pisanim putem predsjedniku upravljačkog odbora Mreže predložiti:

a) najmanje 20 % članova Mreže u odnosu na ukupan broj članova Mreže usporedivo na dan kada je upućen zahtjev za osnivanje tematske radne grupe

b) najmanje 50 % članova upravljačkog odbora Mreže.

(7) Uz pisani zahtjev iz stavka 6. ovoga članaka dostavljaju se i potpisane izjave članova Mreže, odnosno članova upravljačkog odbora Mreže koji su predložili osnivanje tematske radne grupe.

(8) Zahtjev za osnivanje tematske radne grupe šalje se elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte [email protected].

(9) Predsjednik upravljačkog odbora Mreže objavljuje poziv za prijavu u tematske radne grupe.

(10) Tematske radne grupe imaju predsjednika tematske radne grupe i tajnika tematske radne grupe.

(11) Predsjednika tematske radne grupe i tajnika tematske radne grupe bira na prvom sastanku tematske radne grupe natpolovična većina prisutni članova tematske radne grupe, a potvrđuje predsjednik upravljačkog odbora Mreže.

(12) Mandat predsjednika tematske radne grupe i tajnika tematske radne grupe počinje danom potvrde njihovog izbora od strane predsjednika upravljačkog odbora Mreže i traje do 31. prosinca 2020. godine.

(13) Izmjena predsjednika tematske radne grupe i tajnika tematske radne grupe moguća je i prije isteka mandata u slučaju kada:

a) su opravdane okolnosti utjecale na potrebu izmjene izabranog predsjednika tematske radne grupe i tajnika tematske radne grupe (smrt, pravomoćna presuda za počinjenje kaznenih djela, na vlastiti zahtjev)

b) je najmanje 20 % članova tematske radne grupe u odnosu na ukupan broj članova tematske radne grupe (usporedivo na dan kada je upućen zahtjev) pisanim putem podnijelo zahtjev predsjedniku upravljačkog odbora Mreže za izmjenu izabranog predsjednika tematske radne grupe i tajnika tematske radne grupe. Uz zahtjev za izmjenu predsjednika tematske radne grupe i tajnika tematske radne grupe potrebno je dostaviti dokument/izjavu koja sadrži potpise svih članova tematske radne grupe koji su suglasni s navedenim.

(14) Tematska radna grupa djeluje u skladu s Poslovnikom o radu tematske radne grupe kojeg predlaže tematska radna grupa, a usvaja upravljački odbor Mreže.

Financiranje Mreže

Članak 11.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provedbu prihvatljivih aktivnosti iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

(3) Sredstva za financiranje prihvatljivih aktivnosti iz članka 12. ovoga Pravilnika osigurana su unutar Mjere 20 iz Programa.

Prihvatljive aktivnosti

Članak 12.

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su:

a) aktivnosti pripreme i provedbe Akcijskog plana Mreže i

b) aktivnosti uspostave i vođenja tajništva Mreže.

Akcijski plan Mreže

Članak 13.

(1) Akcijski plan Mreže usvaja Upravljačko tijelo.

(2) Provedbom Akcijskog plana Mreže se ispunjavaju zadaci Mreže iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Na temelju akcijskog plana Mreže, izrađuje se godišnji provedbeni akcijski plan Mreže.

(4) Aktivnosti iz godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže provode:

a) tajništvo Mreže i

b) članovi Mreže.

Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti

Članak 14.

(1) Članovi Mreže podnose prijave za sufinanciranje aktivnosti u provedbi godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže (u daljnjem tekstu: prijave) na temelju Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti (u daljnjem tekstu: Poziv) koji se najmanje jednom godišnje objavljuje na mrežnoj stranici Mreže – www.mrr.hr, Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(2) U iznimnim situacijama, članovi Mreže mogu, osim putem Poziva i pisanim putem podnijeti prijavu.

(3) Kod podnošenja prijave pisanim putem, članovi Mreže su obvezni obrazložiti razloge podnošenja prijave izvan roka za podnošenje prijave određenog Pozivom.

(4) Prijava podnesena pisanim putem mora ispuniti sve uvjete iz Poziva, osim načina i roka podnošenja Prijave.

(5) Poziv se sastoji od teksta poziva te priloga i obrazaca koje izrađuje tajništvo Mreže, a odobrava Upravljačko tijelo.

(6) Tekst Poziva sadrži najmanje sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava poziva

b) uvjete prihvatljivosti prijavitelja

c) prihvatljive aktivnosti

d) ostale uvjete prihvatljivosti

e) visinu i intenzitet potpore

f) dokumentaciju prilikom podnošenja prijave

g) način, uvjete i rokove podnošenja prijave

h) postupak dodjele sredstava

i) dokumentaciju prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu sredstava

j) način, uvjete i rokove podnošenja Zahtjeva za isplatu sredstava

k) popis priloga i obrazaca.

(7) Poziv može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča i sličnih dokumenata.

(8) Poziv je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.

(9) Izmjena Poziva znači izmjenu odredbi poziva, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe poziva.

(10) Ispravak Poziva znači ispravak teksta poziva tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(11) Prijave na Poziv iz stavka 5. ovoga članka se podnose elektroničkim putem.

(12) Nakon zaprimanja svih prijava podnesenih na Pozivu, tajništvo Mreže formira rang listu prijava prema vremenu podnošenja prijave.

(13) Prednost na rang listi ima prijava s ranijim vremenom podnošenja prijave, pri čemu se vremenom podnošenja potpune prijave smatra trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda).

(14) Predsjednik upravljačkog odbora Mreže, odnosno tajništvo Mreže, nakon završene provjere prijava donosi sljedeće odluke:

a) Odluku o odobrenju aktivnosti

b) Odluku o odbijanju aktivnosti.

(15) Odluka o odobrenju aktivnosti se donosi za pravovremene, potpune i prihvatljive prijave i za prijave za koje je bilo dovoljno raspoloživih sredstava iz Poziva.

(16) Odluka o odbijanju aktivnosti se donosi za nepravovremene, nepotpune i neprihvatljive prijave i za prijave za koje nije bilo dovoljno raspoloživih sredstava potpore iz Poziva.

(17) Prijavitelj može nakon podnošenja prijave do podnošenja Zahtjeva za isplatu sredstava podnijeti elektroničkim putem Zahtjev za odustajanje od prijave na temelju kojeg odustaje od prijave. U slučaja da prijavitelj podnese Zahtjev za odustajanje od prijave, tajništvo Mreže za ruralni razvoj donosi Potvrdu o odustajanju od prijave.

(18) Potpora se prijavitelju isplaćuje temeljem Zahtjeva za isplatu sredstava kojeg prijavitelj podnosi elektroničkim putem.

(19) Zahtjev za isplatu sredstava se podnosi najkasnije 30 dana nakon provedbe aktivnosti.

(20) Isplata sredstava je jednokratna.

(21) Ako je potrebno posjetu aktivnosti provodi Upravljačko tijelo.

(22) Osim Upravljačkog tijela, posjetu aktivnosti može obavljati i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(23) U slučaju da se prilikom posjete aktivnosti utvrdi nepravilnost učinjena od strane prijavitelja, predsjednik Upravljačkog odbora Mreže za ruralni razvoj donosi Odluku o odbijanju aktivnosti nakon provedenog posjeta.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Nastavak članstva Mreže

Članak 15.

Članstvo u Mreži ostvareno na temelju javnih poziva iz Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne novine«, br. 86/11, 114/11 i 96/12) i na temelju odredbi Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne novine«, br. 92/15), nastavlja se i u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Prestanak važenja propisa

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne novine«, br. 92/15).

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/04

Urbroj: 525-08/0478-18-11

Zagreb, 11. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.