NN 9/2018 (26.1.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

221

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 4 ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU, PODMJERE 4.1 POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 37/17) u članku 2. stavku 1. točka 24. mijenja se i glasi:

»24) mladi poljoprivrednik je osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine u skladu s člankom 33. stavkom 6. točkom c. ovoga Pravilnika te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala«.

U točki 26. riječi: »pripremu, provedbu i financiranje« zamjenjuju se riječima: »pripremu i provedbu«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 7. točki a) iza riječi: »povrća« dodaju se riječi »(uključujući cvijeće)«.

Članak 3.

U članku 5. točki h) riječi: »iz sredstava Europske unije.« zamjenjuju se riječima: »sukladno članku 2. stavku 1. točki 29.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 3. riječi: »kojem je odobreno sufinanciranje prihvatljivih materijalnih troškova« zamjenjuju se riječima: »s kojim je sklopljen ugovor o financiranju«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. riječi: »pripremu, provedbu i sufinanciranje« zamjenjuju se riječima: »pripremu i provedbu«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 2. točke a) i b) mijenjaju se i glase:

»a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna

b) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i«.

Članak 7.

U članku 17. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 EUR. Kod obveznika poreza na dohodak vrijednost prometa jednaka je iznosu ukupnih primitaka, dok je kod obveznika poreza na dobit vrijednost prometa jednaka iznosu ukupnih prihoda.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 2., 3. i 4.«

Članak 8.

U članku 18. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. rečenica: »Iznimka su ulaganja u provedbu Direktive Vijeća 91/676/EEZ kod kojih za sve podnesene zahtjeve za potporu do 1. srpnja 2017. godine najveći mogući intenzitet potpore iznosi do 90%.« briše se.

Članak 9.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi: »(2) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.«.

Članak 10.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi: »(1) Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.«.

Članak 11.

U članku 33. dodaju se novi stavci 1. i 2. koji glase:

»(1) Korisnik je u obvezi u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava dostaviti Izvješće o napretku provedbe projekta koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(2) Korisnik je u obvezi dostaviti zahtjev za isplatu predujma u roku od 9 mjeseci, a zahtjev za isplatu prve rate u roku od 12 mjeseci od dana zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava. U slučaju da korisnik ne dostavi zahtjev za isplatu prve rate u navedenom roku Agencija za plaćanja će izdati Izjavu o raskidu ugovora.«.

Dosadašnji stavci 1. do 10. postaju stavci 3. do 12.

Članak 12.

U članku 35. stavak 10. mijenja se i glasi: »Agencija za plaćanja će donijeti odluku iz stavka 9. ovoga članka najkasnije u roku od 90 dana od dana zaprimanja zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava i vrijeme potrebno za dopunu/obrazloženje/ispravak.«.

Članak 13.

U članku 37. stavku 3. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »1.«.

Članak 14.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Korisnik je dužan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od 5 dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja korisniku smatra se obavljenom u trenutku kad korisnik navedenu odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanja s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od 8 dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od 5 dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(9) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

(10) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(12) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(15) Korisnik je dužan preuzeti odluku Povjerenstva najkasnije u roku od 5 dana od dana učitavanja odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(16) Dostava odluke Povjerenstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Povjerenstva preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Povjerenstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 15. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.«

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/11

Urbroj: 525-08/0610-17-22

Zagreb, 17. siječnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Izvor slike: ruralnirazvoj.hr