NN 64/2018 (18.7.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1314

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 4 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU«, PODMJERE 4.1 »POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

 

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 37/17 i 9/18) u članku 2. stavku 1. točki 24. iza riječi: »ili je status nositelja/odgovorne osobe« dodaju se riječi: »na istom gospodarstvu«.

Članak 2.

U članku 5. točki g) iza riječi: »koji nisu izvršeni« dodaju se riječi: »osim za neizvršeni zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja sukladno članku 28. Provedbene uredbe komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28. 8. 2014., str. 59 – 124) i/ili«.

U članku 5. točki h) iza riječi: »prihvatljivi troškovi« dodaju se riječi: »u cijelosti«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 3. iza riječi: »u skladu s kriterijima odabira iz tipa operacije 4.1.2/4.1.3« dodaju se riječi: »te se zadovolje specifični uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.2 i/ili 4.1.3 (ako isti postoje).«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. riječi: »bez naknade, te istu« zamjenjuju se riječima: »bez zarade te električnu energiju«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 4. riječi: »Član povezanog ili partnerskog poduzeća može podnijeti zahtjev za potporu na sljedećem natječaju unutar istog tipa operacije neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta drugih članova povezanih ili partnerskih poduzeća na prethodnim natječajima.« zamjenjuju se riječima: »Povezano ili partnersko poduzeće može podnijeti zahtjev za potporu na sljedećem natječaju unutar istog tipa operacije neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta drugih povezanih ili partnerskih poduzeća na prethodnim natječajima.«.

Članak 6.

U članku 17. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kod korisnika kod kojih je u razdoblju od tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu godišnji promet smanjen uslijed elementarne nepogode, vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

(6) Iznimno od stavka 4. i 5. ovoga članaka, vrijednost potpore može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine, odnosno tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, uz uvjet da korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke ili dokaz da su osigurana sredstva za provedbu projekta.«

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi: »Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena Odluka o dodjeli sredstava.«.

Dosadašnji stavak 6. briše se.

Članak 7.

U članku 18. stavku 2. broj: »70« zamjenjuje se brojem: »90«.

Članak 8.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja će nakon provedenih radnji iz članaka 26. i 27. ovoga Pravilnika donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

b) Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka za svaki pravovaljan i potpun zahtjev za potporu za koji je odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu.

(3) Agencija za plaćanja sklapa Ugovor o financiranju s korisnicima temeljem akta iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje su sredstva dostatna.

(4) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima kojima je izdala akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje sredstva nisu dostatna.

(5) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu jer se temeljem traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang listi ispod praga dostatnih sredstava.

(6) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke c) ovoga članka za svaki zahtjev za potporu koji ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i/ili se nalazi ispod praga prolaznosti kriterija odabira te ne ispunjava druge uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem.

(7) Akti iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati uvod, izreku i obrazloženje.

(8) Korisnici koji su zaprimili akte iz stavka 1. točke b) ili c) ovoga članka ne mogu podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu.«.

Članak 9.

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi: »Korisnik je u obvezi svaka 3 mjeseca od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava popuniti Izvješće o napretku provedbe projekta u AGRONET-u.«

U stavku 2. riječ: »zaprimanja« zamjenjuje se riječju: »donošenja«.

U stavku 5. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »4.«.

Članak 10.

U članku 38. stavku 12. točki c) iza riječi: »usvojiti prigovor« dodaju se riječi: », poništiti odluku Agencije za plaćanja«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/11

Urbroj: 525-08/0610-18-26

Zagreb, 2. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.