NN 42/2018 (9.5.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

811

Na temelju članka 10. stavka 9., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (»Narodne novine« broj 19/18) u članku 3. stavku 1. točki 8. iza podtočke »Mjera 13« dodaje se podtočka »Mjera 14« koja glasi:

»Mjera 14 Dobrobit životinja:

– 14.1.1. Dobrobit životinja u govedarstvu (mliječne krave, tovna junad, telad)

– 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu (odbijena prasad, krmače i nazimice, svinje za tov)

– 14.1.3. Dobrobit životinja u peradarstvu (brojleri, nesilice, purani).«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8. koji glasi:

» – List G – Podaci o zahtjevima za dobrobit životinja – sadrži podatke o vrsti i kategoriji životinja, području i zahtjevu dobrobiti te o Jedinstvenom identifikacijskom broju gospodarstva (dalje u tekstu: JIBG).«

Članak 3.

U članku 5. stavku 3. riječi: »Savjetodavne službe« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe (dalje u tekstu: Savjetodavna služba)«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 3. riječi: »Listovi A, B, B1, C i D iz članka 4. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »Listovi A, B, B1, C, D i G iz članka 4. stavka 1.«

Članak 5.

U članku 32. stavku 7. točka g) mijenja se i glasi:

»g) tradicionalni suhozid najmanje 0,5 m širine, najviše 2 m širine unutar parcele i 4 m na granici parcele, te najmanje 0,2 m visine i najviše 3 m visine.«

U stavku 11. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – postrni usjevi i zeleni pokrovni usjevi na ekološki značajnim površinama moraju biti prisutni najmanje u razdoblju od 20. kolovoza do 15. listopada 2018. godine i na njima se ne smiju primjenjivati sredstva za zaštitu bilja.«

Stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Kulture koje fiksiraju dušik, iz stavka 1. točke g. ovoga članka, jesu kulture navedene u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika koje je korisnik naveo u jedinstvenom zahtjevu kao glavni usjev. Soja prihvatljiva za ekološki značajne površine mora zadovoljiti uvjete iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika. Kultura koja fiksira dušik kao glavni usjev može biti zasijana i kao smjesa s jednom ili više drugih kultura na način da kultura koja fiksira dušik prevladava na površini. Na ekološki značajnim površinama na kojima se uzgajaju kulture koje fiksiraju dušik ne smiju se primjenjivati sredstva za zaštitu bilja.«

Članak 6.

U članku 37. stavku 4. riječi: »članka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 2.«

Članak 7.

U članku 53. iza točke c) dodaje se točka d) koja glasi:

»d) Mjeru 14 »Dobrobit životinja« (dalje u tekstu: M14).«

Članak 8.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Pojedini pojmovi u smislu ovoga poglavlja imaju sljedeće značenje:

1. Korisnik je subjekt koji odgovara definiciji korisnika sukladno odredbama ovoga poglavlja te je izravno odgovoran za poštivanje obveza iz pojedine operacije ili podmjere

2. Obvezna površina je površina za dodjelu potpore sukladno Odluci o ulasku u sustav potpore osim u slučaju M13

3. Obvezni broj uvjetnih grla je broj uvjetnih grla (dalje u tekstu: UG) za dodjelu potpore sukladno Odluci o ulasku u sustav potpore

4. Obvezno razdoblje za M10 i M11 je razdoblje u trajanju od pet godina koje započinje datumom podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore

5. Obvezno razdoblje za M13 je razdoblje u trajanju od jedne godine koje započinje datumom podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore

6. Obvezno razdoblje za M14 je razdoblje u trajanju od jedne kalendarske godine koje u 2018. godini iznimno započinje od datuma podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore

7. Trajni travnjak u smislu ovoga poglavlja označava ARKOD parcelu registriranu kao livada, pašnjak ili krški pašnjak

8. Kruti stajski gnoj je smjesa stelje, krutih i tekućih životinjskih izlučevina različitog stupnja biološke razgrađenosti, stabilnosti i zrelosti

9. Uvjetno grlo je usporedna vrijednost domaćih životinja svedena na masu od 500 kg. Broj UG za M10, M11 i M13 se računa temeljem stope konverzije iz Priloga II. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 808/2014, kako je navedeno u Tablici 6. Priloga 1. ovoga Pravilnika

10. Broj UG za M14 se računa temeljem stope konverzije kako je navedeno u Tablici 6a. Priloga 1. ovoga Pravilnika

11. Zoohigijenski uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja su uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja u skladu s vrstom kojoj pripadaju, stupnju razvoja kao i njihovim fiziološkim i etološkim potrebama, u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja i Zakonom o veterinarstvu

12. Potvrdnica je dokument koji izdaje udruga uzgajivača, uzgojna organizacija ili ovlaštena ustanova kojim se potvrđuje da korisnik sudjeluje u provedbi uzgojnog programa te da su njegova grla upisana u matične knjige/uzgojne upisnike

13. Uzgojno valjana rasplodna životinja je uzgojno valjana životinja definirana u skladu sa člankom 2. točkom 2 Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03, 132/06 i 14/14) koja je spolno zrela kako je navedeno u Tablici 5. Priloga 4. ovoga Pravilnika

14. Travnjak velike prirodne vrijednosti je registriran u ARKOD sustavu kao livada, pašnjak ili krški pašnjak; popis travnjaka velike prirodne vrijednosti naveden je u Tablici 1. Priloga 4. ovoga Pravilnika

15. Višegodišnji nasad u smislu ovog poglavlja označava
ARKOD parcelu registriranu kao voćnjak, maslinik ili vinograd

16. Tele je govedo do šestog mjeseca starosti

17. Tovna junad za potrebe provedbe M14 su goveda od 6 do 24 mjeseca starosti u sustavu tova

18. Mliječne krave prihvatljive za potrebe provedbe M14 su krave mliječnih ili kombiniranih pasmina navedenih u Tablici 9. Priloga 1. ovoga Pravilnika ako se korisnik bavi proizvodnjom i isporukom mlijeka otkupljivačima ili je registriran za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, ako stavlja mlijeko ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom najkasnije do 11. lipnja 2018. godine. Podatke iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.

19. Nazimica je spolno zrela ženka svinje koja se još nije prasila

20. Krmača je ženka svinje koja se prasila najmanje jednom

21. Odbijena prasad je prasad težine do 20 kg

22. Svinje za tov – tovljenici su svinje težine preko 20 kg

23. Brojleri su životinje vrste Gallus gallus koji se uzgajaju za proizvodnju mesa

24. Kokoši nesilice su kokoši vrste Gallus gallus kad dostignu zrelost za nesenje, a uzgajaju se za proizvodnju jaja

25. Purani su životinje vrste Meleagris gallopavo koje se uzgajaju za proizvodnju mesa

26. Podna površina u govedarstvu, svinjogojstvu i peradarstvu je neto podna površina staje za uzgoj životinja na kojoj se životinje slobodno kreću (ne uključuje zapreke, hranilice, pojilice)

27. Podna površina za kokoši nesilice je površina kojoj kokoši nesilice imaju pristup bez ograničenja, a u baterijskim kavezima podna površina mora biti široka najmanje 30 cm, strmine najviše do 14% i visine najmanje 45 cm. Površina za gnijezda ne uračunava se u podnu površinu

28. Gnijezdo je odvojen prostor za nesenje jaja za svaku kokoš pojedinačno ili za skupinu kokoši (zajedničko gnjezdište), pri čemu pod s kojim kokoši dolaze u dodir ne smije biti od žičane mreže

29. Stelja je prostirka ispod stoke na kojoj stoka počiva (slama, lišće, kukuruzovina, piljevina i dr.)

30. Ispust je vanjska ograđena površina u blizini staje namijenjena kretanju životinja.«

Članak 9.

U članku 55. stavcima 1. i 3. riječi: »M10, M11 i M13« zamjenjuju se u riječima: »M10, M11, M13 i M14«.

Članak 10.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznosi potpore za M10, M11 i M13 navedeni su u Tablici 6. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, a za M14 u Tablici 6a. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika. Potpora za M14 u 2018. godini isplaćuje se za razdoblje iz članka 54. točke 6. ovoga Pravilnika.«

Članak 11.

U članku 57. iza stavka 22. dodaje se stavak 23. koji glasi:

»(23) Ako korisnik podnese zahtjev za potporu za kombinacije na istoj površini koje nisu dozvoljene ovim Pravilnikom, ne podliježe administrativnoj kazni iz članka 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«

Članak 12.

U članku 96. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra moraju biti prekrivene prirodnom vegetacijom. Na tim površinama zabranjena je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva.«

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 6. i 7.

Članak 13.

Iza članka 132. dodaju se naslovi iznad članak i članci 132.a, 132.b, 132.c, 132.d, 132.e, 132.f, 132.g, 132.h, 132.i, 132.j, 132.k, 132.l, 132.m, 132.n, 132.o i 132.p koji glase:

»Mjera 14 – Dobrobit životinja

Članak 132.a

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima za provođenje propisanih dodatnih zahtjeva i obveza u uzgoju i držanju domaćih životinja, koji su iznad temeljnih zakonskih odredbi za pojedinu vrstu životinje.

(2) Korisnici su fizičke i pravne osobe koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013, upisane u Upisnik poljoprivrednika i JRDŽ.

(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće operacije:

a) 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu (dalje u tekstu: DŽG)

b) 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu (dalje u tekstu: DŽS)

c) 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu (dalje u tekstu: DŽP).

(4) Od trenutka podnošenja jedinstvenog zahtjeva do 31. prosinca 2018. korisnik se na cijelom gospodarstvu definiranom zasebnim JIBG-om, u uzgoju i držanju pojedine kategorije životinja mora pridržavati propisanih obveza iz pojedine operacije u skladu s podacima koji su navedeni u jedinstvenom zahtjevu.

(5) Osnovica za izračun broja UG je prosjek broja uvjetnih grla u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvog dana u mjesecu počevši od lipnja 2018.

(6) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS i DŽP obvezni su prijaviti broj životinja u HPA/JRDŽ svakog prvog u mjesecu počevši od 1. lipnja 2018.

(7) Korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev.

(8) Obvezu izobrazbe dužan je ispuniti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva.

(9) Dokaz o ispunjavanju obveze iz stavka 8. ovoga članka Savjetodavna služba dostavlja Agenciji za plaćanja elektroničkim putem najkasnije do 31. siječnja 2019.

(10) Nije moguće kombiniranje M14 sa operacijom 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

(11) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu potpore za DŽG, DŽS i DŽP pri čemu je broj utvrđenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 18. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno broj prijavljenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 16. iste Uredbe, a za potrebe primjene članka 31. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

OPERACIJA 14.1.1. Dobrobit životinja u govedarstvu

Članak 132.b

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne zahtjeve i obveze u uzgoju i držanju sljedećih kategorija goveda:

a) mliječne krave

b) tovna junad i

c) telad.

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 14.1.1.

Članak 132.c

Uvjeti prihvatljivosti za potporu za DŽG jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽG na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev i JIBG na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem mliječnih krava, tovne junadi ili teladi upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 4 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za mliječne krave

Članak 132.d

(1) Za mliječne krave korisnik može odabrati najmanje jedno od tri područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni oba zahtjeva:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 29. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

2. Kontrola plijesni i mikotoksina – obveza je analizirati krmiva na aflatoksin u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10% – obveza je osigurati najmanje 6,6 m2 podne površine po mliječnoj kravi.

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je postaviti u ležišta najmanje 2 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi ili postaviti madrace.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni jedan od zahtjeva:

1. Držanje na ispaši – obveza je držati mliječne krave na ispaši najmanje 120 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 krava te treba postupiti sukladno nalazu.

Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018.

2. Ispust – obveza je držati mliječne krave na ispustu najmanje 150 dana godišnje.

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 20. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za tovnu junad

Članak 132.e

(1) Za tovnu junad korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni zahtjev Plan hranidbe. Obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 30. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10% – obveza je osigurati najmanje 2,75 m2 podne površine po tovnome junetu

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je u ležištu postaviti najmanje dva kilograma stelje/slame dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25% površine poda u staji.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 21. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za telad

Članak 132.f

(1) Za telad korisnik može odabrati najmanje jedno od tri područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni zahtjev Plan hranidbe. Obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 31. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10% – obveza je osigurati podnu površinu u skladu s težinom teleta:

Živa vaga teleta (kg) Najmanja podna površina po teletu (m2)
manje od 150 1,65
150 – 220 1,87
220 i više 1,98

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je postaviti u ležište najmanje jedan kilogram stelje/slame dnevno po teletu ili gumenu podlogu na minimalno 25% površine poda u staji.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni zahtjev Pristup na otvoreno. Obveza je osigurati teladi pristup ispustu iz staje ili smještaj u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom pri čemu je podna površina u skladu s težinom teleta:

Živa vaga teleta (kg) Najmanja podna površina po teletu (m2)
manje od 150 1,5
150 – 220 1,7
220 i više 1,8

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 22. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

OPERACIJA 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu

Članak 132.g

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne proizvodne obveze u uzgoju i držanju sljedećih kategorija svinja:

a) odbijena prasad

b) krmače i nazimice i

c) svinje za tov.

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 14.1.2.

Članak 132.h

Uvjeti prihvatljivosti za potporu za DŽS jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽS na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev i JIBG na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem odbijene prasadi, krmača i nazimica ili svinja za tov upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 5 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za odbijenu prasad

Članak 132.i

(1) Za odbijenu prasad korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: »Poboljšana skrb« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Zabranjeno rezanje repova. Prasadi je zabranjeno rezati repove. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 70% životinja ima neoštećeni rep.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev Povećanje podne površine za 10%.

Obveza je osigurati podnu površinu u skladu s težinom praseta:

Živa vaga praseta (kg) Najmanja podna površina po prasetu (m2)
do najviše 10 0,16
više od 10 do najviše 20 0,22

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 23. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za krmače i nazimice

Članak 132.j

(1) Za krmače i nazimice korisnik može odabrati najmanje jedno od četiri područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšana skrb«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni oba zahtjeva:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 32. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

2. Kontrola plijesni i mikotoksina – obaveza je analizirati krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Poboljšani uvjeti prasenja. Obveza je u prasilištu osigurati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75 m² i visine najmanje 45 cm te obvezno postaviti sustav grijanja s kontrolom temperature.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev Povećanje podne površine za 10%.

Obveza je osigurati najmanju podnu površinu u skladu sa brojem životinja:

Broj životinja Najmanja podna površina
po krmači/nazimici (m2)
od 10 do 39 1,8
40 i više 1,65

(5) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni zahtjev Pristup ispustu. Obveza je osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 1,3 m² po krmači ili nazimici.

(6) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 24. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za svinje za tov

Članak 132.k

(1) Za svinje za tov korisnik može odabrati najmanje jedno od tri područja dobrobiti: »Poboljšana skrb«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Zabranjeno rezanje repova. Svinjama je zabranjeno rezati repove. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 70% životinja ima neoštećeni rep.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev Povećanje podne površine za 10%.

Obveza je osigurati podnu površinu u skladu sa težinom životinja:

Živa vaga svinje (kg) Najmanja podna površina
po svinji (m2)
više od 20 do najviše 30 0,33
više od 30 do najviše 50 0,44
više od 50 do najviše 85 0,60
više od 85 do najviše 110 0,71
više od 110 1,10

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni zahtjev Pristup ispustu. Obveza je osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljeniku.

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 25. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

OPERACIJA 14.1.3. Dobrobit životinja u peradarstvu

Članak 132.l

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne proizvodne obveze u uzgoju i držanju slijedećih kategorija peradi:

a) brojleri

b) nesilice i

c) purani.

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 14.1.3.

Članak 132.m

Uvjeti prihvatljivosti za potpore za DŽP jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽP na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev i JIBG na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem brojlera, nesilica ili purana upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 5 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za brojlere

Članak 132.n

(1) Za brojlere korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: »Poboljšana skrb« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Poboljšana skrb za jednodnevne piliće. Obveza je tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev Smanjena gustoća naseljenosti. Obveza je osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg mase brojlera/m2 izražene kao godišnji prosjek.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 26. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za nesilice

Članak 132.o

(1) Za nesilice korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: »Poboljšana skrb« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Zabranjeno skraćivanje kljunova te ga kombinira s povećanjem podne površine za 10% ili smanjenjem gustoće naseljenosti ili smanjenjem broja nesilica po gnijezdu. Nesilicama je zabranjeno skraćivati kljunove.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni jedan od sljedećih zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10% – obveza je osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezu.

2. Smanjena gustoća naseljenosti – obveza je osigurati gustoću naseljenosti od najviše osam nesilica po m2 korisne površine.

3. Smanjeni broj nesilica po gnijezdu – obveza je u kavezu osigurati jedno gnijezdo za najviše šest nesilica ili treba osigurati jedan m2 površine gnijezda za najviše 118 nesilica.

4. Dodatne prečke – obveza je po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cm.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 27. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za purane

Članak 132.p

(1) Za purane korisnik može odabrati najmanje jedno od tri područja dobrobiti: »Poboljšana skrb«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Poboljšana skrb za jednodnevne puriće. Obveza je tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev Smanjena gustoća naseljenosti. Obveza je osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za alternativni uzgoj.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni zahtjev Povećanje površine ispusta. Obveza je osigurati ispust od najmanje pet m2 po kljunu.

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 28. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.«

Članak 14.

U članku 133. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Korisnik ili njegov opunomoćenik koji sudjeluju u kontroli na terenu dokazuju svoj identitet ovlaštenom kontroloru Agencije za plaćanja predočenjem važećeg osobnog identifikacijskog dokumenata.«

Dosadašnji stavci 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 8., 9., 10. i 11.

Članak 15.

U članku 146. stavku 2. iza podstavka 8. briše se točka i dodaje podstavak 9. koji glasi:

» – i ostalih iznimnih okolnosti koje korisnik može dokazati pravovaljanom dokumentacijom.«

Članak 16.

(1) U Prilogu 1. Tablica 1. Šifre i nazivi kultura za kulture (vrste): »limunska trava/citronela, peruanska jagoda, različak, maslačak«, u rubrici IAKS – mjere ruralnog razvoja, podrubrici EKO dodaje se oznaka »OR«, a za kulture (vrste): »pasji trn, merala/kozja jabučica/rušvica« dodaje se oznaka »VN«.

(2) U Prilogu 1. iza Tablice 6. Tablica konverzije za izračun uvjetnih grla dodaje se Tablica 6a. koja glasi:

»Tablica 6a. Tablica konverzije za izračun uvjetnih grla za M14

DOMAĆA ŽIVOTINJA UG
1. Bikovi, krave i ostala goveda starija od 24 mjeseca te kopitari stariji od šest mjeseci 1,0
2. Goveda starosti od 6 do 24 mjeseca 0,6
3. Goveda starosti do 6 mjeseci 0,4
4. Krmače i nazimice 0,5
5. Odbijena prasad 0,027
6. Svinje za tov 0,3
7. Brojleri 0,007
8. Nesilice 0,014
9. Purani 0,03

«

Članak 17.

(1) U Prilogu 4. iza Obrasca 19. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada dodaju se novi Obrasci 20. – 32. koji glase:

»OBRAZAC 20. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20___ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obvezna: a) plan hranidbe i b) kontrola plijesni i mikotoksina

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10% i b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno«: a) držanje na ispaši i b) ispust

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema
izobrazbe
datum
(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija
provođena
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obvezna

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 29. Priloga 4. ovoga Pravilnika

b) Kontrola plijesni i mikotoksina (analizirati krmiva na aflatoksin u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu). Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018.
uzorak vrsta krmiva datum uzimanja uzorka za analizu ovlašteni laboratorij

rezultati analize

(POZITIVNI/
NEGATIVNI)

postupci za smanjenje sadržaja mikotoksina
1. uzorak
2. uzorak

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 6,6 m2 podne površine po mliječnoj kravi

objekt broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po životinji (m2)

b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 2 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi ili postaviti madrace

Postavljeni su madraci (zaokružiti) DA/NE

objekt broj životinja vrsta stelje dnevni utrošak stelje/slame (kg) PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NE ako PG NE podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji

4. »Pristup na otvoreno« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva – pod točkom a) ili b)

a) Držanje na ispaši – držati životinje na ispaši najmanje 120 dana godišnje uz obveznu koprološku pretragu dva puta godišnje pri čemu se uzima jedan uzorak na 20 krava te postupiti sukladno nalazu. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018.

a1) evidencija ispaše

r.b. broj životinja datum početka ispaše datumi završetka ispaše ARKOD parcela/lokacija ukupan broj dana na ispaši napomena
a2) obavljene koprološke pretrage (Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja, uzima se jedan uzorak na 20 krava)
uzorak broj životinja broj uzetih uzorka datum uzimanja uzoraka nalaz analize potrebno tretiranje DA/NE navesti korišteno sredstvo
uzorak 1
uzorak 2
b) Ispust – držati životinje na ispustu najmanje 150 dana godišnje.
Objekt/ ARKOD parcela /lokacija broj životinja početni datum boravka životinja u ispustu završni datum boravka životinja u ispustu ukupan broj dana napomena

OBRAZAC 21. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu
– TOVNA JUNAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20____ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – a) plan hranidbe

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10% i b) obogaćivanje ležišta

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe datum
(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim
se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 30. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 2,75 m2 podne površine po tovnom junetu

objekt broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po životinji (m2)

b) Obogaćivanje ležišta – u ležištu postaviti najmanje 2 kg slame ili 2 kg stelje dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25% površine poda u staji

Postavljena je gumena podloga na najmanje 25% površine poda u staji (zaokružiti) DA/NE

objekt broj životinja vrsta stelje dnevni utrošak stelje/slame (kg) PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NE ako PG NE podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji

OBRAZAC 22. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – a) plan hranidbe

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10% i b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno« – telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe datum
(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se
izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 31. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine:

– za telad do 150 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,65 m2

– za telad od 150 – 220 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,87 m2

– za telad od 220 i više kg žive vage potreban je podna površina od najmanje 1,98 m2

objekt broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po životinji (m2)

b) Obogaćivanje ležišta – u ležištu treba postaviti najmanje 1 kg slame ili 1 kg stelje dnevno po teletu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25% površine poda u staji

Postavljena je gumena podloga na najmanje 25% površine poda u staji (zaokružiti) DA/NE

objekt broj životinja vrsta stelje dnevni utrošak stelje/slame (kg) PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NE ako PG NE podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji

4. »Pristup na otvoreno« – telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom, a podna površina mora iznositi najmanje:

– za telad do 150 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,5 m2

– za telad od 150 – 220 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,7 m2

– za telad od 220 i više kg žive vage potreban je podna površina od najmanje 1,8 m2

živa vaga broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po teletu (m2) napomena
do 150 kg
150 do 220 kg
više od 220 kg

OBRAZAC 23. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – povećanje podne površine za 10%

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe datum
(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim
se izobrazba potvrđuje
2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova (najmanje 70% životinja mora imati neoštećeni rep)
objekt broj prijavljene prasadi s netaknutim repom datum % životinja s neoštećenim repom
3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati najmanju podnu površinu po prasetu (do 10 kg žive vage osigurati 0,16 m2 površine, od 10 do 20 kg žive vage 0,22 m2)
živa vaga broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po prasetu (m2) napomena
do 10 kg
10 do 20 kg

OBRAZAC 24. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obavezna: a) plan hranidbe i b) kontrola plijesni i mikotoksina

3. »Poboljšana skrb« – poboljšani uvjeti prasenja

4. »Poboljšani uvjeti smještaja« – povećanje podne površine za 10%

5. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema izobrazbe datum
(period održavanja izobrazbe)
trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim
se izobrazba potvrđuje

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 32. Priloga 4. ovoga Pravilnika

b) Kontrola plijesni i mikotoksina (analizirati krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu). Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2018.
uzorak vrsta krmiva datum uzimanja uzorka za analizu ovlašteni laboratorij

rezultati analize

(POZITIVNI/NEGATIVNI)

postupci za smanjenje sadržaja mikotoksina
1. uzorak
2. uzorak
3. »Poboljšana skrb« – poboljšani uvjeti prasenja – u prasilištu osigurati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75 m² i visine najmanje 45 cm, postaviti sustav grijanja s kontrolom temperature
ukupan broj gnijezda površina zatvorenog gnijezda (m2)

visina zatvorenog gnijezda

(cm)

izvor topline

kontrolirana temperatura

DA/NE

4. »Poboljšani uvjeti smještaja« – povećanje podne površine za 10%

povećanje podne površine:

– od 10 do 39 životinja potrebna je podna površina po životinji od najmanje 1,8 m2

– za 40 i više životinja potrebna je podna površina po životinji od najmanje 1,65 m2

objekt broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po krmači/ nazimici (m2) napomena
5. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu – osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 1,3 m² po krmači ili nazimici
objekt broj životinja ukupna površina ispusta (m2) površina ispusta po životinji (m2) datum i vrijeme koje su životinje
provele u ispustu

OBRAZAC 25. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – povećanje podne površine za 10%

4. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se
izobrazba potvrđuje
2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova (najmanje 70% životinja mora imati neoštećeni rep)
objekt broj prijavljene prasadi s netaknutim repom datum % životinja s neoštećenim repom

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – povećanje podne površine za 10%

Povećanje podne površine:

– za svinje od 20 do 30 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,33 m2

– za svinje od 30 do 50 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,44 m2

– za svinje od 50 do 85 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,60 m2

– za svinje od 85 do 110 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,71 m2

– za svinje više od 110 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 1,10 m2

živa vaga broj životinja ukupna podna površina (m2) podna površina po tovljeniku (m2) napomena
20 do 30 kg
30 do 50 kg
50 do 85 kg
85 do 110 kg
više od 110 kg
4. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu – osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljeniku
objekt broj životinja ukupna površina ispusta (m2) površina ispusta po životinji (m2) datum i vrijeme koje su životinje provele u ispustu

OBRAZAC 26. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg/m2

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema
izobrazbe
datum
(period održavanja izobrazbe)
trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim
se izobrazba potvrđuje
2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2
objekt datum postavljanja papira

postavljen na područje za hranidbu

DA/NE

gramatura papira (broj računa)
Napomena: čuvati račune od kupnje papira gramature od najmanje 110 gr/m2. Moguće je dokumentirati postavljanje papira i fotografijom, koja se u tom slučaju mora također čuvati te po potrebi dostaviti na uvid.
3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg/m2
objekt broj kljunova prosječna težina kljuna (kg) ukupna površina (m2) gustoća naseljenosti (kg/m2)

OBRAZAC 27. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno skraćivanje kljunova – ovaj zahtjev se mora kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«:

a) Povećanje podne površine za 10%

b) Smanjena gustoća naseljenosti

c) Smanjeni broj nesilica po gnijezdu

d) Dodatne prečke

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema
izobrazbe
datum
(period održavanja izobrazbe)
trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. »Poboljšana skrb« – nesilicama je zabranjeno skraćivati kljunove – ovaj zahtjev se mora kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja
objekt broj kljunova skraćeni kljunovi DA/NE napomena

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«

3a. Povećanje podne površine za 10% – osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezu

objekt broj nesilica ukupna podna površina (m2) podna površina po nesilici
(m2)
napomena
3b. Smanjena gustoća naseljenosti – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 8 nesilica po m2 korisne površine
objekt broj nesilica ukupna podna površina (m2)

podna površina po nesilici

(m2)

napomena
3c. Smanjeni broj nesilica po gnijezdu – u kavezu osigurati na jedno gnijezdo najviše 6 nesilica ili treba osigurati 1 m2 površine gnijezda za najviše 118 nesilica
Kavezno držanje
objekt ukupan broj nesilica broj gnijezda broj nesilica po gnijezdu
Alternativni sustav držanja
objekt ukupan broj nesilica broj gnijezda broj nesilica po 1 m2površine gnijezda
3d. Dodatne prečke – po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cm
objekt ukupan broj nesilica ukupna dužina prečki
(cm)
dužina prečke/nesilici
(cm/nesilici)

OBRAZAC 28. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB: MIBPG:
SJEDIŠTE PG JIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA 20__ BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za

alternativni uzgoj

4. »Pristup na otvoreno« – osigurati ispust od najmanje 5 m2 po kljunu

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b. naziv – tema
izobrazbe
datum
(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbe lokacija provođena izobrazbe naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2
objekt datum postavljanja papira postavljen na područje za hranidbu
DA/NE
gramatura papira (broj računa)
Napomena: čuvati račune od kupnje papira gramature od najmanje 110 gr/m2. Moguće je dokumentirati postavljanje papira i fotografijom, koja se u tom slučaju mora također čuvati te po potrebi dostaviti na uvid
3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – smanjena gustoća naseljenosti – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za alternativni uzgoj
Podni uzgoj
objekt ukupan broj kljunova ukupna površina (m2) gustoća naseljenosti kljunova po m2
Alternativni uzgoj
objekt ukupan broj kljunova ukupna površina (m2) gustoća naseljenosti kljunova po m2
4. »Pristup na otvoreno« – povećanje podne površine – osigurati ispust od najmanje 5 m2 po puri
objekt ukupan broj kljunova ukupna površina ispusta (m2) površina ispusta po kljunu (m2)

OBRAZAC 29. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju mliječnih krava

PLAN HRANIDBE ZA MLIJEČNE KRAVE

OPG/ODGOVORNA OSOBA ___________________________________________________________________________________

ADRESA _________________________________________________________________________________________________

MIBPG ___________________________________________________________________________________________________

BROJ KRAVA U SKUPINI _____________________________________________________________________________________

PROIZVODNJA MLIJEKA PO KRAVI DNEVNO (LITARA) ____________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO KRAVI
(kg)
UKUPNE DNEVNE POTREBE
(kg)

UKUPNE MJESEČNE POTREBE

(kg)

UKUPNE GODIŠNJE POTREBE

(kg)

NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 30. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju tovna junad

PLAN HRANIDBE ZA TOVNU JUNAD

OPG/ODGOVORNA OSOBA ___________________________________________________________________________________

ADRESA _________________________________________________________________________________________________

MIBPG ___________________________________________________________________________________________________

BROJ JUNADI U SKUPINI _____________________________________________________________________________________

FAZA TOVA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI TOVA) _________________________

DATUM:_________ do __________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO JUNETU
(kg)
UKUPNE DNEVNE POTREBE
(kg)
UKUPNE MJESEČNE POTREBE
(kg)
UKUPNE GODIŠNJE POTREBE
(kg)
NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 31. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju telad

PLAN HRANIDBE ZA TELAD

OPG/ODGOVORNA OSOBA ___________________________________________________________________________________

ADRESA _________________________________________________________________________________________________

MIBPG ___________________________________________________________________________________________________

BROJ TELADI U SKUPINI ____________________________________________________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI UZGOJA) _____________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

KRMIVA, MLIJEKO, MLIJEČNA ZAMJENA POTREBNO PO TELETU DNEVNO (kg/l) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg/l) UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg/l) UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg/l) NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 32. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju krmače i nazimice

A) PLAN HRANIDBE ZA BREĐE KRMAČE

OPG/ODGOVORNA OSOBA ___________________________________________________________________________________

ADRESA _________________________________________________________________________________________________

MIBPG ___________________________________________________________________________________________________

BROJ KRMAČA U SKUPINI ___________________________________________________________________________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO KRMAČI (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)

UKUPNE MJESEČNE POTREBE

(kg)

UKUPNE GODIŠNJE POTREBE

(kg)

NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

B) PLAN HRANIDBE ZA NAZIMICE

OPG/ODGOVORNA OSOBA_________________________________________

ADRESA________________________________________________________

MIBPG_________________________________________________________

BROJ NAZIMICA U SKUPINI_________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA NAZIMICA ILI TJEDNI UZGOJA)____________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

KRMIVA DNEVNE POTREBE PO NAZIMICI (kg) UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg) UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg)

UKUPNE GODIŠNJE POTREBE

(kg)

NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

«

(2) U Prilogu 4. iza Tablice 6. Iznosi potpore dodaje se Tablica 6a. koja glasi:

»Tablica 6a. Iznosi potpore za M14

M14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
MLIJEČNE KRAVE Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA Plan hranidbe 65,13 – neovisno o broju UG
Kontrola plijesni i toksina 4,93
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 42,59
Obogaćivanje ležišta 27,76
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 34,06
Ispust 52,10
JUNAD Poboljšana hranidba Plan hranidbe 65,13 – neovisno o broju UG
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 36,21
Obogaćivanje ležišta 26,14
TELAD Poboljšana hranidba Plan hranidbe 65,13 – neovisno o broju UG
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 10,05
Obogaćivanje ležišta 8,09
Pristup na otvoreno Telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom 42,82
M14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
ODBIJENA PRASAD Poboljšana skrb Zabranjeno rezanje repova 20,77
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 6,86
KRMAČE I NAZIMICE Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA Plan hranidbe 65,13 – neovisno o broju UG
Kontrola plijesni i mikotoksina 19,74
Poboljšana skrb Poboljšani uvjeti prasenja 29,54
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 43,81
Pristup na otvoreno Pristup ispustu 84,66
SVINJE ZA TOV Poboljšana skrb Zabranjeno rezanje repova 6,09
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 4,32
Pristup na otvoreno Pristup ispustu 18,09
M14.1.3. Plaćanje za dobrobit životinja u peradarstvu
Kategorija Područje dobrobiti Zahtjev Iznos €/UG
BROJLERI Poboljšana skrb Poboljšana skrb za jednodnevne piliće 1,30
Poboljšani uvjeti smještaja Smanjena gustoća naseljenosti 7,19
NESILICE Poboljšana skrb – mora se kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja Zabranjeno skraćivanje kljunova 23,13
Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 40,44
Smanjena gustoća naseljenosti
Dodatne prečke 0,32
PURANI Poboljšana skrb Poboljšana skrb za jednodnevne puriće 0,69
Poboljšani uvjeti smještaja Smanjena gustoća naseljenosti 21,60
Pristup na otvoreno Povećanje površine ispusta 2,46

«

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/44

Urbroj: 525-07/0208-18-4

Zagreb, 3. svibnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Izvor: ruralnirazvoj.hr