Mnistarstvo kulture objavilo je javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi te aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Poziv je namijenjen samostalnim umjetnicima, umjetničkim organizacijama, ustanovama u kulturi, udrugama, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u kulturi te pravnim i fizičkim osobama za potrebe zaštite očuvanja kutlurnih dobara i arheološke baštine. Rok za prijavu je 4. listopada 2019.

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:

 • redovne djelatnosti udruga u kulturi
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
 • glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti- kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
 • vizualnih umjetnosti- inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi
 • monografija iz područja kulture i umjetnosti
 • knjižnične djelatnosti
 • potpore izdavanju knjiga
 • izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija
 • književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga
 • književnih programa u knjižarama
 • muzejske djelatnosti
 • zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine- zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine
 • zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara- zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
 • zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara
 • digitalizacije kulturne baštine
 • međunarodne kulturne suradnje
 • izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.

Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.

Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

* Poziv i natječajna dokumentacija dostupuni su na web stranicama Ministarstva kulture na sljedećoj poveznici: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23456