Podaci o radnom mjestu:

Naziv radnog mjesta: Voditelj/Voditeljica LAG-a

Opis poslova: -organizira i odgovara za obavljanje stručnih i tehničkih poslova za potrebe tijela LAG-a, priprema prijedloge financijskih i drugih dokumenata, skrbi za izvršavanje odluka i zaključaka tijela LAG-a, skrbi da djelatnost LAG-a bude u skladu s LEADER načelima, propisom, Statutom i drugim aktima LAG-a, brine o ispunjavanju obveza LAG-a propisanih zakonom i pravilnicima, obavlja stručno-administrativne poslove LAG-a

Razina obrazovanja: Završen diplomski sveučilišni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema pravnog , ekonomskog smjera, poljoprivrednog smjera

Obrazovni program: Društveni smjer

Potrebna znanja i vještine:

Strani jezici: Engleski jezik

Razina razumijevanja B2, govor B2, pisanje B2

Informatička znanja: Napredno poznavanje rada na računalu, MS Office

Druga znanja:

-poželjno iskustvo u pripremi i provođenju razvojnih projekata

-poželjno iskustvo rada u neprofitnim organizacijama

-poznavanje problematike ruralnog razvoja,

-poznavanje zakonskih propisa u radu neprofitnih organizacija,

-razvijene organizacijske sposobnosti,

-razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine,

-sposobnost samostalnog i timskog rada,

-komunikativnost, motiviranost i predanost radu

Vozački ispit: B kategorija

Radno iskustvo: 3 godine na istim ili sličnim poslovima

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno

Uvjeti radnog mjesta: Rad na jednom mjestu, prema potrebi i terenski rad

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

 

Uvjeti natječaja:

Natječaj vrijedi od 08.05.2018. do 15.05.2018.

Broj traženih radnika: 1

 

Pisana zamolba na adresu:

e-mail: [email protected]

poštom: LAG „Strossmayer“

Trg dr. Franje Tuđmana 4

31400 Đakovo

Uz naznaku: „Za natječaj – NE OTVARATI“

 

Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • presliku diplome o stečenom akademskom zvanju
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca)
  • preslika osobne iskaznice
  • odgovarajući dokaz o iskustvu rada na projektima ili vlastoručno potpisana izjava o iskustvu rada na projektima

 

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Lokalna akcijska grupa ”Strossmayer” kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moraju pristupiti testiranju, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti će obaviješteni putem mrežnih stranica www.lag-strossmayer.hr.

Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Svi kandidati Natječaja biti će obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku. Poslodavac zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Đakovo, 08. svibnja 2018.

 

Poslodavac:

Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“

Trg dr. Franje Tuđmana 4

31400 Đakovo

 

e-mail: [email protected]

Web stranica: www.lag-strossmayer.hr

OIB: 17280713448

Mobitel: 091/593-8756

Telefon: 031/810-095