Temeljem članka 17. Izjave društva s ograničenom odgovornošću „Hrvatska Lutrija“, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015), Uprava društva raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA U 2018.

Hrvatska Lutrija d.o.o. raspisuje Natječaj za dodjelu donacija u ukupnom iznosu od 450.000 kn.

Programska područja u okviru kojih se dodjeljuju donacije:

1. Humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava
2. Zaštita okoliša
3. Obrazovanje, znanost i odgoj
4. Sport
5. Kultura, kulturna baština i umjetnost

Prijavu najviše jednog projekta na Natječaj mogu podnijetiOrganizacije civilnog društva(domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, privatne ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera) i Javne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000 kuna, a najveći 20.000 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji za financiranje projekata moraju:

  • imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu prijavljenog projekta;
  • uredno ispunjavati ugovorne obveze prema svim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
  • biti registrirani za obavljanje djelatnosti koje su predmet financiranja i da se protiv njih i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, ugovaranja, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenja prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja opisani su u Uputama za prijavitelje. Prijave za Natječaj primaju se do 23. travnja 2018. g. na adresi: Hrvatska Lutrija d.o.o., Natječaj za dodjelu donacija u 2018. (obvezno navesti programsko područje), Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb ili osobno u pisarnici – Urudžbenom zapisniku (prizemlje), Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb i vrijede isključivo ukoliko su poslane do objavljenog roka. Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije u roku od 60 dana nakon završetka natječaja na web stranici Hrvatske Lutrije.
Prijave koje nisu u skladu s navedenim zahtjevima neće se razmatrati.

Hrvatska Lutrija d.o.o. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici Hrvatske Lutrije d.o.o.

Hrvatska Lutrija d.o.o.

Izvor:www.lutrija.hr