Donosimo savjete za lakše razumijevanje natječaja te pravodobnu pripremu potrebne dokumentacije za sufinanciranje vaše proizvodnje.

Ministarstvo poljoprivrede po već ustaljenoj praksi početkom svake kalendarske godine objavljuje plan natječaja.

Kako je 2020. godinu obilježila pandemija, samodostatnost se pokazala kao imperativ poljoprivredne proizvodnje RH. Shodno tomu, već u drugoj polovini 2021. godine planiraju objave u sklopu mjere 4 kojima će se prvenstveno poticati povećanje površina u povrtlarskoj i voćarskoj proizvodnji. Početkom ove godine objavljuju i natječaj za sektor vinogradarstva. 

Svi navedeni sektori su sastavni dio mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, tip operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

Sektor povrtlarstva – zaštićeni prostori

Natječaj za ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku je objavljen 14. prosinca 2020. s mogućnošću prijave od 15. veljače do 30. travnja 2021. godine.

Intenzitet potpore je 50% prihvatljivih troškova s mogućnošću povećanja intenziteta na 70% za mlade poljoprivrednike i za ulaganja koja se odvijaju u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima kao i za zajedničke projekte.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura, a najviša 150.000 eura.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovome natječaju je 150.000.000 kuna, a što bi bilo za cca 130 korisnika u slučaju da svaki prijavitelj koristi maksimalan iznos potpore po projektu.

Osnovni kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, ekonomske veličine gospodarstva od 6.000 EUR SO – 250.000 EUR i proizvođačke organizacije u sektoru povrtlarstva.

Nositelj OPG-a mora biti upisan u Registar poreznih obveznika minimalno godinu dana u vrijeme objave natječaja na e-savjetovanju. Projekt imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo. 

U slučaju ulaganja u objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu/ koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina i biti upisan u zemljišne knjige.

U slučaju ulaganja u navodnjavanje, potreban je zahtjev za ishođenjem Potvrde o prethodnom odobrenju projekta od strane uprave nadležne za vodno gospodarstvo, pri nadležnom ministarstvu.

Natječajem su također određeni prihvatljivi troškovi kao i najviši iznos potpore po m² zaštićenog prostora. Ovakvim načinom određivanja referentnih cijena omogućena je lakša priprema natječajne dokumentacije zbog izostanka faze objave poziva na dostavu ponuda preko portala ponuda. Korisnik je i dalje obavezan učitati ponude za svaki planirani trošak na listi prihvatljivih troškova uz obvezu izražavanja u jedinici mjere m².

Savjeti za lakše razumijevanje natječaja

S obzirom na kompleksnost procedura, a smatrajući da je najbitnija stvar povezati natječaj sa ostalim zakonodavstvom RH, u ovome slučaju Pravilnika o jednostavnim građevinama koji uređuje područje građenja i opremanja zaštićenih prostora, prikazujem podjelu zaštićenih prostora s obzirom na građenje i referentne cijene (vidjeti možete i u tablici ispod teksta).

  • Bez građevinske dozvole i glavnog projekta moguće je graditi plastenike široke do 6 m i visoke do 3,5 m, bez temeljenja komunikacijskim trakama ili betonskim elementima i bez podova ili visoki tuneli za proizvodnju na tlu (prema listi prihvatljivih troškova) i plastenici širi od 6 m i viši od 3,5 m sa ili utemeljenjem ali koji imaju tipski projekt. Referentna cijena za građenje i opremanje ovakvih objekata je 191,47 HRK za m².
  • Bez  građevinske dozvole s glavnim projektom moguće je graditi plastenike široke do 6 m i visoke do 3,5 m bez temeljenja komunikacijskim trakama ili betonskim elementima i bez podova – s razvodom sustava za grijanje, električne energije i plina ili zaštićeni prostor – plastenik (prema Listi prihvatljivih troškova). Referentna cijena za građenje i opremanje ovakvih objekata je 1.160,85 HRK za m².
  • S građevinskom dozvolom – moguće je graditi plastenike široke do 6 m i visoke do  3,5 m kao i plastenici širi od 6 m i viši od 3,5 m sa temeljenjem komunikacijskim trakama ili betonskim elementima sa podovima podova s  razvodom sustava za grijanje, električne  energije i plina i ili  zaštićeni prostor – plastenik (prema Listi prihvatljivih troškova). Referentna cijena za građenje i opremanje ovakvih objekata je 1.160,85 HRK za m².

Temeljem iznesenih podataka i izračuna je dobiveno da je u kategoriji “visoki tuneli“ moguće izgraditi i opremiti tunel maksimalne površine 5.800 m², dok je u kategoriji “plastenik“ moguća izgradnja i opremanje maksimalne površine od 1.000 m².  

Savjeti za pripremu dokumentacije

Uspjeh svake prijave na natječaj ovisi o pravilnoj i pravovremenoj pripremi natječajne dokumentacije.

U nastavku slijede bitni dokumenti čije ishođenje zahtijeva više vremena:

  1. Građevinska dozvola – ukoliko je primjenjivo
  2. Glavni projekt – ukoliko je primjenjivo
  3. Idejni projekt – ukoliko za prijavu nisu potrebni glavni projekt i građevinska dozvola
  4. Tehnološki projekt
  5. Poslovni plan

Kod prijave na natječaj je bitno imati u vidu obaveznu dokumentaciju koju moramo unijeti u aplikaciju, a to je potpisana potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu koju generira aplikacija i poslovni plan. Svu ostalu dokumentaciju navedenu u Prilogu 4a je moguće dopuniti u fazi obrade projekta. Iznesena činjenica je naročito važna za one dokumente (projektna dokumentacija, elaborati zaštite okoliša, vodopravna dozvola) za čije je ishođenje potrebno više vremena.  

Najave natječaja za sektor voćarske i vinogradarske proizvodnje

Budući da za sada imamo samo plan natječaja koji je trebao biti u 2020. godini, za očekivati je da će se njegova objava dogoditi u što skorašnjem vremenu, poglavito za voćarski sektor koji je bio planiran u toj godini.

Kod podizanja nasada u dosadašnjim natječajima dozvoljeni troškovi su bili: krčenje i čišćenje terena, osnovna i dopunska obrada tla, nabava organskih i mineralnih gnojiva, nabava sadnica i njihova sadnja, nabava i postavljanje sustava za obranu od tuče, mraza, sustav za kišenje, sustav za navodnjavanja i ograđivanje nasada. Za očekivati je da će se novim natječajem propisati ista lista prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore je 50% i 70% za mlade poljoprivrednike.

Indikativni plan 2021: Evo kad očekivati koji natječaj sljedeće godine

Svi vi koji ste planirali podizanja novih nasada voća ili vinograda u 2021. godini, pričekajte i pazite da ne započnete aktivnosti koje planirate prijaviti na natječaj prije nego što podnesete zahtjev za potporu.


DokumentiTablica 1. Podjela zaštićenih prostora s obzirom na građenje i referentne cijene

Izvor: agroklub.com