LAG ,,Strossmayer“ objavljuje pravomoćnu konačnu rang listu odabranih projekata nakon provedenog 2. LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 2.2.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ iz LRS LAG-a ,,Strossmayer“ za razdoblje 2014.-2020. koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz PRR RH. Rang lista odabranih projekata za 2. LAG Natječaj koje je LAG ,,Strossmayer“ dana 25. kolovoza 2020. godine izdao Odluke o odabiru postala je pravomoćna sa danom 11. rujna 2020. godine istekom roka za podnošenje prigovora na donesene Odluke o odabiru projekata.

Na 2. LAG Natječaj je pristiglo 8 projektnih prijava, od kojih su za svih 8 nositelja projekata izdane Odluke o odabiru projekata. Ukupni iznos sredstava za odabrane projekte putem 2. LAG Natječaja za TO 2.2.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ iznosi 2.372.000,00 kn, a visina javne potpore u donesenim Odlukama o odabiru projekata po svakom prijavljenom projektu iznosi 296.500,00 kn. 

Nakon odabira projekata na LAG razini LAG „Strossmayer“ podnosi Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava za projekte odabrane  putem ovog LAG Natječaja.

LAG ,,Strossmayer“ čestita svim odabranim nositeljima projekata!

Pravomoćna konačna rang lista nalazi se na sljedećoj poveznici: https://lag-strossmayer.hr/wp-content/uploads/2020/09/PRAVOMO%C4%86NA-KONA%C4%8CNA-RANG-LISTA.pdf