Na temelju članka 19. Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 6/15. i 2/17.) Povjerenstvo za potpore u ruralnom turizmu objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini.
Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) u 2018. godini.
Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Županije za 2018. godinu.
Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a osobito za:
– ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga,
– ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti ili nove djelatnosti,
– ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,
– ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,
– marketinške aktivnosti.
Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.
Prihvatljivim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:
– izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu,
– nabavke opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom,
– nabavke i postavljanja dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista,
– izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije.