Temeljem članka 9. stavak 1. Pravilnika o radu povjerenstva za dodjelu markice/jamstvenog žiga „Golden Panonian Quality“ i Pravilnika o uvjetima i načinu korištenju jamstvenog žiga „Golden Panonian Quality“ od 17. prosinca 2020. godine, Lokalna akcijska grupa Karašica (dalje u tekstu: LAG Karašica) dana 8. srpnja 2021. objavljuje:

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „GOLDEN PANONIAN QUALITY“ – za proizvode

1. Predmet poziva
Predmet ovog poziva je iskazivanje interesa za korištenje Znaka „Golden Panonian Quality“ (u daljnjem tekstu: Znak), namijenjenog poticanju razvoja domaće proizvodnje temeljene na tradiciji, podizanju razine kvalitete lokalnih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti te promociji identiteta Osječko-baranjske županije. Znak „Golden Panonian Quality“ registriran je u Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig.

2. Stjecanje prava na korištenje Znaka

Pravo korištenja Znaka dodjeljuje se proizvodima koji posjeduju propisanu kvalitetu i koji su proizvedeni na području Osječko-baranjske županije.

3. Uvjeti kvalitete proizvoda

Kvalitetnim proizvodom smatra se onaj proizvod koji svojim ukupnim svojstvima može zadovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe korisnika i zahtjeve utvrđene u specifikacijama, kojima se
osigurava viša razina kvalitete od one koja je utvrđena zakonskim propisima koji se odnose na proizvod. Viša razina kvalitete mora biti mjerljiva. Proizvod treba biti izrađen od visoko-vrijednih i prihvatljivih materijala/sirovina (ekološki prihvatljivih materijala/sirovina), te se odlikovati boljom funkcionalnošću, boljom uporabnom vrijednošću, prepoznatljivošću, dizajnom i kvalitetom.

4. Postupak prijave na poziv

Podnositelj koji smatra da posjeduje proizvod čije osobine i kvaliteta odgovaraju uvjetima
navedenima u točkama 2. i 3. ovog Poziva, podnosi LAG-u Karašica ispunjen obrazac Zahtjeva za
dodjelu prava uporabe Znaka uz pripadajuću dokumentaciju:

1. Obrazac Zahtjeva za korištenje Znaka Golden Panonian Quality (Prilog 2)
2. Izvod iz nadležnog registra (trgovački, obrtni, upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili drugi odgovarajući registar)
3. Evidencija o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (sukladno obrascima – Prilog 3),
4. Analize za svaku pojedinu vrstu proizvoda za koju se traži oznaka „Golden Panonian Quality“. Analiza (Ispitni izvještaj) za svaku pojedinu vrstu proizvoda treba biti izdana od strane ovlaštenog laboratorija.
5. Preporuka LAG- a (sukladno obrascima – Prilog 6),
6. Izjava o lokalnom podrijetlu ( Prilog 7 )
7. Kratak opis proizvođača i proizvoda koji prijavljuje
8. Fotografije proizvoda koje će služiti u promotivne svrhe
9. Rješenja, potvrde, izvještaji o ispitivanju, certifikati ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljavanju zakonskih odrednica koje se odnose na proizvod ili uslugu (ukoliko ih prijavitelj posjeduje)
10. Tehnička dokumentacija proizvoda, promidžbeni materijali i druga dokumentacija za jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda (ukoliko je primjenjivo)
11. Certifikati ili drugi dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete, odnosno sustavu upravljanja kvalitetom (ukoliko ih prijavitelj posjeduje)

5. Način dostave prijava

Prijave na Javni poziv dostavljaju se na adresu:

LAG Karašica, Republike 114
31 208 Petrijevci

„Prijava na Javni poziv – Golden Panonian Quality“

6. Rok za dostavu prijava

Prijave za Javni poziv dostavljaju se do 30. studenog 2021. godine

7. Način obavještavanja o prijavi

Prijavitelji će o statusu prijave biti obaviješteni putem pošte ili elektronskim putem najkasnije 8 dana od dana donošenja pojedine odluke ili statusa Prijave.

Napomena:

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka Golden Panonian Quality raspisuje se u dvije faze. U prvoj fazi pozivamo proizvođače s područja Osječko-baranjske županije da se priključe u sustav Golden Panonian Quality. U drugoj fazi bit će raspisan Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka Golden Panonian Quality za ugostitelje, kada će se moći prijaviti oni ugostitelji koji budu nudili jela pripremljena od tradicionalnih domaćih namirnica koje su prethodno označene Znakom Golden Panonian Quality. Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati nas na e-mail [email protected] ili na broj telefona 095 851 29 89, te na [email protected] ili na broj 091 593 8756.