Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2019. godini za sljedeća područja:
1. Izvedbene umjetnosti
2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
3. Vizualne umjetnosti
4. Audiovizualne djelatnosti* (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja)

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Putem Javnog poziva podržat će se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje  Također, podržat će se aktivnosti koje naglašavaju potencijal kulturnih i kreativnih industrija za razvoj, unaprjeđenje i povećanje konkurentnosti te obogaćivanje hrvatske turističke ponude.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.
Pravo prijave imaju:

 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • obrt
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • umjetnička organizacija
 • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost)
 • novonastali pravni ili fizički subjekti – j.d.o.o., d.o.o., obrt, umjetničke organizacije, ustanove, djelatnosti slobodnih zanimanja, zadruge (osim u području književno-nakladničke djelatnosti)

 *sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima
II.
Namjena bespovratnih sredstava i iznos potpore .pdf
Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženog projekta. (Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak)
III.
Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. elektronički popunjenu i ispisanu prijavnicu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe
 2. obaveznu opću dokumentaciju (prema obliku registracije prijavitelja – vidjeti Prijavnicu i Upute za prijavitelje)
 3. obaveznu programsku dokumentaciju:
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi
 • popunjeni Obrazac proračuna predloženog projekta
 • predugovor ili izjava o namjeri zapošljavanja koja sadrži naziv radnog mjesta i predviđeni iznos bruto plaće, ponude/predračuni za troškove aktivnosti za koje se traže sredstva (u skladu s popunjenim Obrascem proračuna predloženog projekta)
 • detaljan opis programa za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencijama uključujući i novozaposlene osobe i sl.), koji je obuhvaćen niže navedenim trogodišnjim programskim planom rada i razvoja
 • razlog i obrazloženje traženja bespovratne potpore
 • opis dosadašnje djelatnosti
 • programski plan rada i razvoja za sljedeće tri godine iz kojeg će biti vidljiva svrhovitost tražene potpore te održivost ostvarenih kratkoročnih ciljeva uz pomoć potpore za prijavljeni poduzetnički projekt (najviše do 5 stranica teksta i tabličnih prikaza)

Isti prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv.
Svu prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom, dostavom ili osobno predati u uredovno vrijeme urudžbenog ureda Ministarstva kulture, uz naznaku „Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama 2019. – prijava“ na adresu:

Ministarstvo kulture RH
Runjaninova 2
10 000 Zagreb

IV.
Sve potpune i u roku zaprimljene zahtjeve razmatrat će povjerenstva imenovana za programska područja. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture na temelju prijedloga Povjerenstva. Informacije o zaprimljenim zahtjevima (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture www.min-kulture.hr i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta www.mingo.hr nakon donošenja odluke.

V.
Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za ovaj Program.

VI.
Javni poziv traje 30 dana od dana objave, a objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Dokumentacija se neće vraćati podnositeljima.

Ostala dokumentacija:

>>> ON-LINE PRIJAVNICA

>>> Poslovni plan za novonastale poslovne subjekte
>>> Izjava o korištenim potporama male vrijednosti


Izvještajni obrasci
>>> Izvještajni obrazac programa Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu
>>> Obrazac izvješća proračuna odobrenog projekta za 2019. godinu https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23230