Raspisuje se JAVNI POZIV za korištenje sajamskih kućica za pružanje ugostiteljskih i ostalih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Advent u Đakovu 2017.“.

Mjesto održavanja manifestacije je Trg Josipa Jurja Strossmayera u razdoblju od 15. prosinca 2017. do 7. siječnja 2018. godine.

Za obavljanje ugostiteljske i ostalih djelatnosti postavit će se 13 tipskih kućica dimenzija 2,80m x 1,80m (prema rasporedu koji se može dobiti u Upravi Društva, a isti će biti i objavljen na web stranici Društva).

Pravo na korištenje sajamskih kućica i obrtničkih štandova mogu ostvariti samo pravne i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost na području Grada Đakova i uredno dostave Ponudu za sudjelovanje.

Cijena za kućice za ugostiteljsku djelatnost je 1.200,00 kn (bez PDV-a), a za ostale djelatnosti 800,00 kn (bez PDV-a).

Cijena za obrtničke štandove iznosi 400,00 kn (bez PDV-a) s napomenom da će se štandovi izdavati tek nakon što budu izdane sve kućice.

Ponuda treba sadržavati:

1. osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi (izvornik ili presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, izvornik ili presliku rješenja o upisu u registar udruga, izvornik ili presliku obrtnice, rješenja ili sličnog dokumenta za fizičke osobe, OPG-a i sl. ) 2. željeni broj sajamskih kućica za zakup/obrtničkih štandova 3. potvrdu Grada ĐAKOVA – Odjela za financije – da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Đakovu (ne starijih od početka objave ovog JAVNOG POZIVA), kao i potvrdu Društva Univerzal d.o.o. da nema nepodmirenih dugovanja prema istom.

Ponude se upućuju na adresu Društva: Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vladimira Nazora 68, 31400 Đakovo u pisanome obliku, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Advent u Đakovu 2017.“ – ne otvaraj“ i adresom ponuditelja s druge strane omotnice.

Rok za dostavu ponuda je 8. prosinca 2017. godine.

Dodjela sajamskih kućica na korištenje obavljat će se po potrebama i karakteru manifestacije „ADVENT U ĐAKOVU 2017.“ i u skladu s utvrđenim rasporedom sajamskih kućica.

Izvor: www.tzdjakovo.eu